ફોન નં. +૯૧-૯૭૨૬૯ ૬૫૨૬૪ | English | ગુજરાતી

અમારો સંપર્ક કરો

સરનામું:

ગીર ગોપાલ ગૌશાળા
જલીયાના મઠ રેલવે ક્રોસિંગ પાસે,
દહેગામ રખિયાલ રોડ,
તા. દહેગામ, જિ: ગાંધીનગર, ગુજરાત, ભારત, પિન: ૩૮૨૩૦૫.

સંપર્ક વ્યક્તિ:

ઘનશ્યામ પટેલ: +૯૧ ૯૭૨ ૬૯૬ ૫૨૬૪

ધીરજ પટેલ: +૯૧ ૯૮૨ ૫૩૦ ૮૭૦૨


સંપર્ક કરો:

ઈ-મેઇલ: thegircow@gmail.com

વેબસાઇટ: www.gircowmilk.com